MŠ Bohrova, Bratislava

Informácie

Bohrova 1
851 01 Bratislava
Bratislavský kraj

www.msbohrova.edupage.org

Postup v programe

Angažovanosť a kultúra stravovania

Školská rada či vedenie škôlky odsúhlasilo plán podpory zdravého stravovania a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplneniu. Založenie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie je kľúčové, členovia sa pravidelne stretávajú, kontrolujú harmonogram a nastavujú zmeny a aktivity v škôlke.
S rodičmi konzultujeme možnosti zlepšenia školského stravovania.
Informujeme rodičov o zložení pokrmov v školskej jedálni a o aktivitách programu Skutočne zdravá škola a pozývame ich, aby osobne ochutnali jedlá.
Naši pedagógovia pomáhajú sprevádzať žiakov v pozitívnej atmoséfere a zabezpečujú v jedálni pokojný a pozitívny priebeh obeda.
Rešpektujeme potreby stravníkov so špecifickou diétou tým, že im školská jedáleň umožní ohriatie z domu prineseného diétneho pokrmu.
Narodeniny a meniny oslavujeme dobrým jedlom resp. oslavným rituálom.
Pri umývaní jedálne a priestorov škôlky sme zahájili prechod na ekologicky šetrné čistiace a umývacie prostriedky.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Školská jedáleň pri príprave pokrmov spĺňa všetky odporúčania na kvalitu a zostavenie jedálneho lístka uvedené v Aplikácii princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie.
Najmenej 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých, nespracovaných surovín či potravín.
Odporúčame, aby všetky čerstvé a nespracované suroviny pochádzali z fariem - ak je to možné - vzdialených od škôlky do cca 150 km, pokiaľ sú dostupné.
Mäso na prípravu jedál pochádza z chovu v Slovenskej republike.
Pokrmy v jedálnom lístku odrážajú sezónnosť a všetky sezónne suroviny sú v texte jedálnička zreteľne označené.
V materskej škôlke, na webe alebo sociálnych sieťach škôlky sú k dispozícii informácie o pôvode použitých potravín.
Pracovníci školskej jedálne sa zapájajú do vzdelávacích a osvetových aktivít a aspoň raz ročne sa vzdelávajú v oblasti zdravej výživy a varenia.
Deti a pracovníci materskej škôlky majú prístup k pitnej vode podľa ich potrieb po celý deň pobytu v škôlke.
Podávanie čerstvej zeleniny a ovocia je na dennej báze - kusové, vo forme šalátu či oblohy.
V jedálnom lístku je minimálne 1x týždenne zaradená ryba, ako hlavné jedlo alebo polievka a 2x týždenne zaradená strukovina, ako polievka alebo hlavné jedlo.
Školská jedáleň absolvovala vzdelávaciu a konzultačnú službu Analýza školskej jedálne a prijala z nej vyplývajúce odporúčania.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zdravé a udržateľné jedlo je využívané ako téma pre vzdelávacie aktivity.
Strava a zdravé návyky sú prierezovo zaradené do výuky v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích výstupov.
Iniciovali sme kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej a ovocnej záhrady a pracujeme na začlenení záhradkarských aktivít do vzdelávacieho programu.
V rámci výučby organizujeme každý rok návštevy fariem. V prípade, že to situácia nedovoľuje, praktickú výučbu o tom, odkiaľ jedlo pochádza a ako sa pestuje, zabezpečujeme priamo v škôlke.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Každoročne organizujeme pre deti, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravé stravovanie.
Aktívne sa snažíme zapojiť rodičov detí a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
Oboznamujeme iné škôlky, rodičov a verejnosť s našimi skúsenosťami z programu Skutočne zdravá škola.
25/25

Angažovanosť a kultúra stravovania

Akčná skupina preskúmala kultúru stravovania v škôlke (rozdiely pred registráciou do programu a po nej/ po získaní bronzového certifikátu) a dohodla sa na svojich ďalších aktivitách.
Zabezpečíme, aby príslušní učitelia mali dostatočné vedomosti a skúsenosti na vedenie pestovateľských hodín a hodín varenia.
Deti sa stravujú v príjemnej a pokojnej atmosfére tak, aby mali dostatok času si jedlo vychutnať. Kontrolujeme prostredie v jedálni z pohľadu nezdravej hladiny zvuku, osvetlenia.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Čerstvé a nespracované suroviny, ktoré školská jedáleň nakupuje pre prípravu pokrmov pochádzajú od pestovateľov a chovateľov s prevádzkou v okruhu do 150 km od sídla školskej jedálne, najmenej v 20 % (v účtovnej hodnote) z nakúpených surovín.
Minimálne 5 % surovín (v účtovnej hodnote) pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva – bioprodukt alebo biopotravina.
Kuracie mäso pochádza z vysoko šetrných chovov a/alebo aspoň 10 % pochádza z ekologických chovov.
Na prípravu jedál sa prednostne používajú vajcia z ekologického poľnohospodárstva, voľných výbehov a/alebo podstielkových chovov.
V školskej jedálni nie sú podávané žiadne ohrozené druhy rýb z „Červeného zoznamu ohrozených druhov IUCN“.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zabezpečili sme, aby deti mali k dispozícii záhradku a mohli prispievať k pestovaniu ovocia, zeleniny alebo byliniek.
Aspoň raz ročne môžu žiaci pripravovať jednoduché detské jedlá, či jesť plody, ktoré vypestovali sami.
Učíme deti spoznávať domáce a sezónne potraviny.
Učíme deti ako strava súvisí so životným prostredím.
Jeden alebo viac tried udržiava počas školského roka kontakt s miestnym poľnohospodárskym podnikom alebo farmárom a aspoň raz ročne ich navštívi.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Aktívne podporujeme deti a ich rodičov, aby pestovali zeleninu a ovocie vo vlastných záhradkách a doma pripravovali pokrmy z čerstvých surovín.
0/14

Angažovanosť a kultúra stravovania

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Miestne spoločenstvo a spolupráca

0/0

Blog

Späť na zoznam