Skutočne zdravá škola v roku 2022 - naše ciele a projekty

4. 3. 2022
Skutočne zdravá škola

Kde sme dnes

Do programu Skutočne zdravá škola je na Slovensku aktuálne zapojených 66 škôl. Vďaka realizácii programu sa kvalitnejšie a zdravšie stravuje a učí o princípoch udržateľnosti v oblasti stravovania viac ako 11 000 detí, žiakov a študentov. Už máme medzi sebou aj 6, ktoré získali bronzový certifikát. Ak ešte váhate, viac o našom programe sa dočítate tu. Ak ste sa už rozhodli pre zmenu stravovania a vo vzdelávaní o jedle, registrovať sa môžete tu

Vzdelávanie k trvalej udržateľnosti

Súčasný svet sa veľmi významne mení. Bude nevyhnutné, aby vzdelávanie rozvíjalo individuálny potenciál detí, žiakov a študentov a ich schopnosť zvládať aj ovplyvňovať zmeny a podporovať súdržnú spoločnosť orientovanú na udržateľný rozvoj. Školy by mali vzdelávať mladých ľudí k tomu, aby boli tvorcami zmien pri riešení klimatických kríz, aby sme tak spoločne prispievali k tvorbe udržateľného potravinového systému na Slovensku a vo svete.

Chceme školám ponúknuť overené praktiky, príklady dobrej praxe, rôzne metodiky a pomoc regionálneho koordinátora, ktorých spoločným cieľom je vytvárať vzdelávacie prostredie umožňujúce pedagógom a študentom integrovať princípy udržateľnosti do svojich každodenných aktivít a komplexným spôsobom uľahčiť rozvoj kompetencií a hodnotové vzdelávanie. Chceme školám pomôcť zapojiť do vzdelávania o jedle a zlepšovania kvality stravovania všetkých aktérov - od žiakov, učiteľov, vedenia školy, kuchárok, rodičov, zriaďovateľov až po miestnych podnikateľov a členov okolitej komunity.

Aktuálne vďaka podpore Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre Filantropiu realizujeme projekt, ktorého cieľom je pomôcť spolu približne 90tim školám napĺňať kritériá programu SZŠ s cieľom viesť a motivovať jej hlavných aktérov - pedagógov, personál jedálne, deti a žiakov a rodičov k podpore trvalej udržateľnosti v rámci potravinového systému, aj vďaka tvorbe jedinečnej metodiky pre pedagógov MŠ a ZŠ za účelom uľahčiť začlenenie témy jedla prierezovo do výuky. Metodiky pre pedagógov MŠ a ZŠ budú dostupné už v školskom roku 2022/2023.

Skutočne zdravý región

Program Skutočne zdravá škola pomáha tvoriť neoddeliteľnú väzbu medzi zdravím ľudí, spoločnosti a planéty, a tým pomáha napĺňať stratégiu Z farmy na vidličku, ktorá je ústredným prvkom Zelenej dohody pre Európsku Úniu. Uvádza do života revolučný „celoškolský prístup“ k jedlu, kde školy pôsobia ako katalyzátory systémovej zmeny v nákupe a spotrebe potravín vďaka implementácii inovatívnych riešení a nových obchodných modelov, vzdelávania k trvalej udržateľnosti a začlenenia školského stravovania do vzdelávacieho procesu.

Snažíme sa školské jedálne a obstarávateľov potravín prepájať s miestnymi mäsiarmi, pekármi, poľnohospodármi a distribútormi a zároveň poskytnúť informácie o efektívnom riadení obstarávania a rôznych možných modeloch a tým ľahčiť proces dodávania kvalitných regionálnych potravín do školských jedální. Pravidelne vzdelávame pani kuchárky prostredníctvom našich webinárov a metodík, ktoré sú všetky dostupné aj na našom webe a YouTube kanáli Skutočne zdravá škola. Pre ďalšie aktivity, ktoré aj v tomto roku v rámci podpory vzdelávania personálu jedálne, pedagógov, rodičov aj detí chystáme v rámci spolupráce so spoločnosťou Kaufland, sledujte náš kalendár akcií

Spolupráca školy a školskej jedálne s miestnymi farmármi má ohromný vzdelávací efekt. Návštevou farmy, odkiaľ školská jedáleň produkty nakupuje, získa personál jedálne aj deti jasný pohľad na to, koľko práce, úsilia a času je nutné na to, aby poľnohospodári danú plodinu vypestovali či zviera vychovali. Vďaka tomu, že program kladie dôraz aj na lokálne kulinárne tradície a jedinečnosť regiónu, je v deťoch a žiakoch rozvíjaná hrdosť na vlastný región.

Kuchárky ako srdce programu

Školy, ktoré program realizujú s najväčším úspechom, sú tie, ktoré angažovali personál jedálne do centra diania programu a zapojili ich do zmien. Aby sme pánom a pani kuchárkam pomohli plniť kritériá programu a rozšírili ich znalosti a zručnosti, rozhodli sme sa v tomto roku v rámci ďalšej spolupráce s Nadačným fondom Kaufland zrealizosvať projekt "Analýza školskej jedálne", ktorého cieľom je pomôcť 40tim školám splniť kritériá programu SZŠ a naplniť odporúčania z revízie MSN a receptúr pre školské stravovanie z roku 2021, pri čom porovnáme súčasný stav pri príprave pokrmov v jedálni s kritériami programu Skutočne zdravá škola a odporúčaniami s revíziou 2021 v oblasti kvality jedla a miesta jeho pôvodu (v rámci kritérií SZŠ) a doporučímejedálňam, ako by mohli kritériá postupne napĺňať. V prípade záujmu o účasť v projekte sledujte naše výzvy na sociálnych sieťach a blogu. Zapojiť sa môže každá jedna do programu SZŠ zaregistrovaná škola.

Ďalšie realizované projekty v roku 2022

  • Európsky H2020 projekt School Food 4 Change financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe zmluvy o grante ​č. 101036763​kde školské stravovanie  a prístup k vzdelávaniu o jedle vystupuje ako katalyzátor zmeny v potravinovom systéme. Projekt potrvá štyri roky a na Slovensku bude jeho aktivity riadiť a realizovať naše občianske združenie Skutočne zdravá škola o.z v spolupráci so školami zapojenými do našej siete ako aj asociovanými partnermi - Mestom Nitra a MČ Bratislava - Rača.
  • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 2 – Partnerstvá pre spoluprácu – Malé partnerstvá s názvom „Budovanie kapacít pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania na školách“ vytvoríme v spolupráci s projektovým partnerom, Skutečně zdravá škola z.s, predpoklady a nástroje pre vzdelávanie o jedle a udržateľné školské stravovanie prostredníctvom upevňovania a rozvoja slovensko-českej siete organizácií a škôl realizujúcich program SZŠ.
  • Sme taktiež jedným zo šiestich projektových partnerov ďalšieho Erasmus+ projektu FoodComp, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o potrebe a možnostiach znížovania plytvania potravinami prostredníctvom rozvoja kompetencií pedagógov.
Späť na zoznam