Naše projekty

Skutočne zdravá škola o.z. realizuje momentálne tieto projekty: 

Názov projektu: SchoolFood4Change

Projekt finančne podporil: Program Horizont 2020

Termín zahájenia a ukončenia: 1.1.2022 – 31.12.2025

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je premenit školské stravovanie do novej paradigmy, podporujúcej verejné zdravie a územnú odolnosť. Projekt sa bude snažiť zmysluplne prispieť k inovatívnym systémovým zmenám potravinového systému naprieč EÚ zavedením udržateľného a zdravého celoškolského prístupu v rámci celoeuropskej multiplikačnej iniciatívy, do ktorej bude zapojených tisíc škôl od materských, cez základné, stredné až po vysoké školy.

Viac o projekte nájdete tu.

Názov projektu: Waste not, Want not: empowering schools in the EU to become educational hubs for wide school community transition to the waste free future through innovative educational digital tools and whole school approach.

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.9.2023 – 31.8.2026

Cieľ projektu: Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom prístup k online vzdelávacím nástrojom zameraným na podporu vzdelávania pre udržateľnosť. Projekt pomôže riešiť obrovský problém plastového a potravinového odpadu v našej spoločnosti tým, že inšpiruje mladých ľudí, aby sa stali zmenou, ktorú chcú vidieť. V rámci projektu sa vytvorí online platforma s inovatívnymi vzdelávacími zdrojmi pre učiteľov a študentov vo forme príkladov dobrej praxe.

Názov projektu: School Food Climate Challenge: creating educational digital tools for educators to inspire students to become true change makers in our transition to a sustainable food system in Europe

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.9.2022 – 31.8.2024

Cieľ projektu: Poskytnúť učiteľom vzdelávacie zdroje, ktoré by mladých ľudí inšpirovali k pozitívnej vízii budúcnosti a naštartovali ich záujem o inovatívne riešenia, ktoré nám pomôžu učiniť potravinové systémy v EÚ spravodlivými, zdravými a šetrnými k životnému prostrediu. Projekt bude inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa stali zmenou, ktorú chcú vidieť a umožnia začleniť výsledky projektu do bežnej práce partnerov projektu.

      

Názov projektu: Foodcomp - Boosting awareness to reduce food waste via developing educators’ competences

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.5.2022 – 30.4.2024
Cieľ projektu: Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj pôsobnosti lektorov či pedagógov zvyšovaním povedomia o znižovaní plytvania potravinami aj prostredníctvom využívania e-learningovej platformy a užitočnej aplikácie.

        

Názov projektu: Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.3.2022 – 28.2.2024

Cieľ projektu: Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj nadnárodnej siete programov Skutečně zdravá škola (SZŠ) v Českej a Slovenskej Republike zvýšením kvality práce a postupov a budovaním kapacity oboch partnerov: Skutečně zdravé školy, z.s. a Skutočne zdravej školy o.z.

      

Analýza školskej jedálne

Cieľ projektu: Cieľom projektu je pomôcť 40tim školám splniť kritériá programu SZŠ a naplniť odporúčania z revízie MSN a receptúr pre školské stravovanie z roku 2021, pričom porovnáme súčasný stav pri príprave pokrmov v jedálni s kritériami programu Skutočne zdravá škola a odporúčaniami s revíziou 2021 v oblasti kvality jedla a miesta jeho pôvodu (v rámci kritérií SZŠ) a doporučíme jedálňam, ako by mohli kritériá postupne napĺňať. Zároveň tvoríme edukačné materiály pre personál školských jedální.

    

Skutočne zdravá škola do slovenských škôl aj v roku 2022

Cieľ projektu: Cieľom projektu je pomôcť spolu približne 90tim školám napĺňať kritériá programu SZŠ s cieľom viesť a motivovať jej hlavných aktérov - pedagógov, personál jedálne, deti a žiakov a rodičov k podpore trvalej udržateľnosti v rámci potravinového systému, aj vďaka tvorbe jedinečnej metodiky pre pedagógov MŠ a ZŠ za účelom uľahčiť začlenenie témy jedla prierezovo do výuky.

    

Webináre pre verejnosť, Úkážková Skutočne zdravá škola, spolupráca s projektom Čerstvé hlavičky

   

Skutočne zdravá škola o.z. v minulosti realizovala tieto projekty: 

rok 2021

Názov projektu: Aby potravinový odpad nebol odpad

Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach na slovenských školách. Realizovaním projektu Aby potravinový odpad nebol odpad podporí projektový tím rozvoj ekologického zmýšľania u detí základných škôl. Pripravované metodické materiály pre pedagógov a žiakov a komunikačná kampaň pre školy a verejnosť pomôžu zvýšiť povedomie o potrebe vážiť si jedlo a neplytvať potravinami tak, aby potravinový odpad nebol odpad. Finančné prostriedky budú použité na grafické prípravy a odmenu pre odborného lektora.

Názov projektu: Skutočne zdravá škola do slovenských škôl

Vďaka realizovaným aktivitám v projekte Skutočne zdravá škola pomáhá v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Zároveň pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do slovenských škôl a zvyšovať tak úroveň školského stravovania. Aktuálne realizuje prieskum, ktorý poukáže na vzťah detí k zdravému životnému štýlu, ako aj tvorbu nových metodických materiálov pre pedagógov či školské jedálne. Zároveň tvorí sieť regionálnych koordinátorov vďaka čomu sa program Skutočne zdravá škola môže dostať do všetkých kútov Slovenska. Cieľom týchto aktivít je upovedomiť verejnosť o potrebe komplexného vzdelávania v súvislosti s témou jedla, ako aj prispievať k zlepšeniu stravovacích návykoch detí a kvality stravovania v školských jedálňach a tvorbu nových zážitkových foriem učenia v podobe rôznorodých metodických materiálov.

    

rok 2020

Názov projektu: V škole zdravo, v škole dobre

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave: ŠPORT A VZDELÁVANIE - Podprogram 1 na podporu pohyb. aktivít a neform.vzdel. v oblasti práce s deťmi a mládežou, r. 2020, 2.kolo

Cieľom nášho projektu je zvýšenie povedomia žiakov a mládeže nielen na bratislavských základných a stredných školách, ich rodičov a učiteľov, o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu ako základnej podmienky prevencie voči čoraz stúpajúcejším civilizačným chorobám a poruchám stravovania. Myslíme si, že v časoch, kedy naše zdravie a zdravie našich detí prestáva byť samozrejmosťou, je načase viac do hĺbky sa rozprávať s mladými o tom, prečo a ako "byť fit" fyzicky aj po psychickej stránke. V jedinečnom prieskume, do ktorého chceme zapojiť čo najviac bratislavských základných a stredných škôl chceme prezistiť, akými informáciami, skúsenosťami a postojmi ohľadom tejto témy mladí ľudia disponujú. Spracované dáta, ktoré doposiaľ neboli zozbierané v takejto miere, budú východzím bodom pre zostavenie "príručky zdravého životného štýlu mládeže", ktorú v spolupráci s odborníkmi publikujeme na záver projektu v záujme diseminácie a uľahčenia aplikácie získaných poznatkov do praxe. Financie z grantu Mesta BA spolu s dobrovoľníckym zapojením členov nášho OZ nám akurát stačili na pokrytie úvodnej fázy projektu (vyhotovenie a úprava základnej metodiky prieskumu, vypracovanie obsahu dotazníka, vytvorenie zadania pre výskumný tím, nábor a zostavenie výskumného tímu, koordinácia výskumného tímu + konzultácie prípravy metodiky a obsahu dotazníka, nábor a networking šíriteľov prieskumu), ktorú sme úspešne dokončili.

Výročné správy

Výročná správa 2020
Výročná správa 2021
Výročná správa 2022