Skutočne zdravá škola sa zapája do realizácie projektu vďaka grantu z programu Erasmus+

23. 5. 2022
Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola sa zapája do realizácie projektu vďaka grantu z programu Erasmus+

Skutočne zdravá škola sa spoločne so svojou sesterskou organizáciou v ěskej republike zapojí na dva roky do realizácie projektu, ktorý napomôže rozvoju nadnárodnej siete programov Skutočne zdravá škola. Projekt je financovaný z európskeho programu Erasmus+ a potrvá dva roky.

Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj nadnárodnej siete programov Skutočne zdravá škola (SZŠ) zvýšením kvality práce a postupov a budovaním kapacity oboch partnerov. Prostredníctvom riešenia spoločných potrieb a priorít v oblasti vzdelávania k trvalej udržateľnosti, zdieľaním príkladov dobrej praxe a vytváraním nových digitálnych nástrojov vzdelávania pre rozvoj kompetencií v oblasti udržateľnosti, a implementáciou komplexného programu rozvíjajúceho kultúru udržateľného stravovania, umožníme na úrovni škôl, žiakov i odvetví školského stravovania zmenu, vedúcu k trvalo udržateľnej budúcnosti.

„V projekte zmapujeme situáciu v oboch krajinách v oblasti vzdelávania k trvalej udržateľnosti. V oblasti systému školského stravovania zmapujeme, do akej miery implementuje princípy udržateľnosti. Výsledky zanalyzujeme, porovnáme a navrhneme konkrétne opatrenia na zlepšenie politík vzdelávania a školského stravovania v oboch partnerských krajinách“, hovorí Tom Václavík, riaditeľ programu Skutečně zdravá škola.

Projekt zhromaždí a cieľovým skupinám ponúkne príklady osvedčených inovatívnych medziodborových programov vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií k trvalej udržateľnosti a praktických zručností v oblasti stravovania a výberu potravín z udržateľných systémov. Príklady dobrej praxe z oboch partnerských štátov a štátov EÚ poskytneme cieľovým skupinám zadarmo na zdieľanie, prostredníctvom webov partnerov. Tým umožníme rozvíjať kompetencie pedagógov v oblasti vzdelávania k trvalej udržateľnosti a ich využitie v rozvoji vzorcov správania v oblasti preferencií, spotrebných zvyklostí a životného štýlu žiakov a študentov, aby sa z nich stali skutoční aktéri zmeny voľbou udržateľných potravín.

Vďaka projektu dôjde k rozvoju vzdelávacieho prostredia, umožňujúceho pedagógom integrovať princípy udržateľnosti do každodenných aktivít a komplexným spôsobom budovať kapacity, kompetencie a hodnotové vzdelávanie. V projekte zhromaždíme príklady osvedčených inovatívnych príkladov dobrej praxe, ktoré vzdelávajú a motivujú pedagógov k realizácii praktických riešení zmien klímy v školách a ich okolí. Program vyzýva na podporu aktívnej environmentálnej výchovy ponukou metodických návodov a aktivít, zameraných na miestne ukotvené učenie, učenie v prírode, exkurzie na farmy a vzdelávanie na školskej záhrade.

Späť na zoznam