Ako učiť o zdravom a udržateľnom stravovaní?

Dôležitosť vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj nebola nikdy silnejšia. Globálne otázky - ako je kríza klímy - naliehavo vyžadujú posun v našom životnom štýle a zmenu spôsobu, akým myslíme a konáme.

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj si vyžaduje posun od výučby k učeniu. Vyžaduje pedagogiku orientovanú na zážitky, ktorá podporuje samo-štúdium, participáciu a spoluprácu, orientáciu na riešenie problémov, inter- a transdisciplinaritu a prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania. Pedagogické prístupy, ktoré sú k tomuto cieľu adekvátne, sú zamerané na žiakov a orientované na aktivity-zážitky.

Metodické materiály

Program Skutočne zdravá škola (ŠZŠ) je jednou z ciest, ako napĺňať vzdelávacie výstupy Rámcového vzdelávacieho programu (RVP), najmä vzdelávacej oblasti Človek a zdravie, Človek a svet práce a prierezové témy Environmentálna výchova. Program SZŠ využíva možnosti, ktoré RVP ponúka pre začlenenie moderných aktivizačných metód a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (celostné poňatie výučby, participácie a spolupráce na všetkých úrovniach, interaktívne, zážitkové, lokálne zakotvené a projektové vyučovanie, samostatné učenie, medzi-predmetové vzťahy a prepojenie s praxou) .

Program SZŠ podporuje pozitívnu klímu školy smerom k spolupráci a prierezovej výučbe. Škola sa zapojením do programu a plnením jeho kritérií stáva miestom prispievajúcim k udržateľnému rozvoju obce a regiónu, zapája sa do komunitného života. Program SZŠ pomáha napĺňať očakávaný dopad RVP, t.j. reflektovať novú stratégiu vzdelávania, ktorá zdôrazňuje kľúčové kompetencie, ich previazanosť so vzdelávacím obsahom, uplatnenie získaných vedomostí a zručností v praktickom živote a previazanosť vzdelávania a života školy so životom mimo školy.

Metodické materiály pre pedagógov: v tejto záložke môžete vyhľadávať metodické materiály a návody podľa rôznych tém. Niektoré sú zatiaľ v českom jazyku.

Projekty a kampane

Pre pedagógov (alebo vedúcich Akčnej skupiny) sme pripravili niekoľko projektov a aktivít, ktoré pomáhajú vytvárať zdravú a udržateľnú kultúru stravovania a plniť kritériá programu. Pre každý projekt je k dispozícii množstvo metodických návodov a pomôcok. V ľavom menu je zoznam možných projektových aktivít a kampaní, v záložke Celoročný kalendár aktivít nájdete tipy na zaradenie jednotlivých aktivít do školského kalendára v rámci šk. roku.

Príklady z praxe

Zdieľanie príkladov dobrej praxe je jedným z najefektívnejších nástrojov hodnotenia programu a využívania osvedčených postupov z minulosti na riešenie aktuálnych problémov. Pripravujeme pre vás rubriku obsahujúce príklady zo škôl - opis uskutočnenia aktivít smerujúcich k naplneniu kritérií programu Skutočne zdravá škola a škôlka. Na to však potrebujeme vás, školy, ktoré sa aktívne angažujú a ich činy prinášajú pozitívne výsledky smerom k zlepšeniu kultúry stravovania na škole alebo v škôlke. Zdieľajte

Jedlo ako prierezová téma

  • Zahrajte si so žiakmi a študentmi jedlý školský kvíz. Nájdete ho v metodikách pod menom Školský kvíz o jedle pre deti.

Na farmu! - Mapa vzdelávacích fariem

Pripravili sme pre vás sadu materiálov, ktoré vám uľahčia proces plánovania a organizácie výletu na farmu. Materiály zahŕňajú všetko od návodu na informačnú schôdzku s farmárom, dôležité bezpečnostné a zdravotné upozornenia, zaujímavé aktivity, ktoré môžete s deťmi na farme robiť a otázky, ktoré môžu žiaci alebo učitelia poľnohospodárom položiť, až po aktivity, ktoré váš výlet zhodnotia späť v triede. Nájdete ich v záložke Metodické materiály, vyberte tému "Na farmu!". Pre jednoduchý výber vhodnej farmy vo vašom regióne vám ponúkame mapu preverených vzdelávacích fariem po celom Slovensku, stačí si na mape vybrať, ktoré ponúkajú vzdelávacie aktivity a programy pre školákov i deti vo vašom regióne.

Uvítame ďalšie tipy na zaujímavé miesta, ktoré ponúkajú školám možnosť ich navštíviť a dozvedieť sa tak zaujímavé informácie z prostredia fariem alebo tradičných remeselných výrobní. Ak máte pre nás nejaký tip, kontaktujte nás emailom na info@skutocnezdravaskola.sk.

Zdravá výživa a zdravý životný štýl mládeže

V spolupráci so Slovenskou Asociáciou pre výživu a prevenciu sme pre vás vypracovali dokument Zdravá výživa a zdravý životný štýl mládeže, kde nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky. Nájdete ho tu

Zdravý tanier - praktická pomôcka zdravej výživy