Implementácia programu Skutočne zdravá škola

Stručný návod pre školy

 • V prípade potreby môžete použiť našu prílohu k Školskému vzdelávaciemu programu pre a , kde nájdete zoznam aktivít SZŠ, ktoré prispievajú k napĺňaniu vzdelávacích výstupov a rozvíjajú kľúčové komptenecie žiakov. 
 • K úspešnému naplneniu kritérií programu postupujte podľa týchto 7 krokov.

Vytvorenie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie

Odporúčame, aby na každej škole uskutočňujúcej program Skutočne zdravá škola, bola ustanovená pracovná skupina, zodpovedná za realizáciu programu. Akčná skupina pre zdravé stravovanie je združenie zástupcov vedenia školy, pedagógov, žiakov a študentov a zamestnancov školskej jedálne podporovaná rodičmi, odborníkmi na stravovanie a vzdelávanie a miestnymi občanmi. Akčná skupina spolupracuje na zlepšovaní úrovne školského stravovania a podporuje vzdelávanie o potravinách a stravovacej kultúre v rámci celého školského života. Akčná skupina si môže dať akýkoľvek iný názov, záleží len na vás. Nižšie nájdete rôzne návody, ako Akčnú skupinu založiť a úspešne viesť:

Dotazníky

Dotazníky vám pomôžu rozanalyzovať aktuálnu situáciu a porovnať stav pred a po zavedení programu na škole.

 1. Dotazník pre žiakov a študentov MŠ a 1. stupeň ZŠ
 2. Dotazník pre žiakov a študentov 2. stupeň ZŠ a stredných škôl
 3. Dotazník pre rodičov
 4. Dotazník pre zamestnancov školy

*Za pomoc pri zostavení funkčného dotazníka pre žiakov materských, základných a stredných škôl ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse.

Návody na splnenie kritérií programu

Program Skutočne zdravá škola:

Program Skutočne zdravá škôlka:

Návod ako pracovať s profilom školy

Každá zaregistrovaná škola má svoj vlastný profil, ktorý nájdete v sekcii Mapa zapojených škôl a škôlok. Návod ako si aktualizovať údaje o škole a ako pracovať so školským blogom na www.skutocnezdravaskola.sk/admin nájdete tu. Aj s názornou vo videu nižšie.

Ako zaistiť informovanosť o zapojení školy do programu Skutočne zdravá škola

​​​Zaistite publicitu programu v škole

 • Zoznámte pedagógov a ďalších zamestnancov školy s tým, že škola aktuálne realizuje program SZŠ. Zdieľajte, kto program riadi a kde nájdu potrebné informácie.
 • Informujte tiež deti, žiakov, študentov školy.
 • Informujte rodičov na triednych schôdzkach alebo e-mailom.
 • Na nástenku v jedálni a web školy, kde je umiestnené info o jedálnom lístku, umiestnite informáce o zapojení do programu, zoznam dodávateľov surovín a potravín do školskej kuchyne, sezónny kalendár ovocia, zeleniny a byliniek, a dalšie aktuálne informácie podľa potreby. 
 • Do propagácie a informovania o programe zapojte žiakov, napríklad na hodinách výtvarnej výchovy môžu vytvoriť plagáty či už na infotabuľu alebo na skrášlenie jedálne. Zapojiť môžete taktiež rodičov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 • Na nástenku alebo vchodové dvere do školy umiestnite A3 plagát „Plníme program Skutočne zdravá škola“. V prípade záujmu o zaslanie plagátu neváhajte kontaktovať svojho regionálneho koordinátora. 
 • Banner na web stránku si stiahnite tu. V prípade potreby iného formátu prosím kontaktujte svojho regionálneho koordinátora.
 • Logo Programu na stiahnutie tu.
 • Nálepka na vchodové dvere na stiahnutie tu. V prípade záujmu o zaslanie nálepky nás neváhajte kontaktovať.
 • Šablóna na komunikáciu cez sociálne siete - Instagram - stiahnete tu
 • Umiestnite do priestorov školy informačnú tabuľu o programe Skutočne zdravá škola. Tabuľu pre vás necháme vyrobiť za cenu do 180 eur a pošleme vám ju.

Informácie na web stránke školy

 • Umiestnite informácie o zapojení do programu na web stránku školy. Ideálne informujte na hlavnej stránke alebo v záložke Projekty.
 • Doporučujeme taktiež vytvoriť samostatnú záložku v menu s názvom Skutočne zdravá škola, do ktorej budete umiestňovať informácie o vašich aktivitách v programe, ako napríklad: zoznam členov Akčného tímu, aktuálne správy, reportáže a fotky o prebiehajúcich aktivitách, pozvánky na akcie, výsledky prieskumov, ktoré kritériá se vám darí plniť a podobne. Zo záložky môže smerovať odkaz na profil školy a na vaše príspevky na blogu školy na webe SZŠ.
 • Umiestnite informáciu o zapojení do programu do záložky „Školská jedáleň“ a postupne by ste mali mať na webe tieto informácie:
 1. Zoznam dodávateľov surovín a potravín do jedálne.
 2. Jedálničky s vyznačenými čerstvými sezónnymi produktami od regionálnych dodávateľov.
 3. Zoznam kritérií a ako se ich darí napĺňať.